Java & JavaScript


Home
Applets
   3D:
 · Würfel
 · Würfel 2
 · Würfel 3
 · Tetraeder
 · Tetraeder 2
 · Dodekaeder
 · Ikosaeder
 · Fußball
 · Kugel
 · Kugel 2
   Fraktale:
 · Apfelmännchen
 · Apfelmännchen 2
 · Apfelmännchen 3
 · Apfelmännchen MA
 · Apfelmännchen Zoom
 · Apfelmännchen Zoom 2
 · Juliamenge
 · Juliamenge MA
 · Julia-Generator
 · Koch-Kurve
 · Koch-Kurve 2
 · Hilbert-Kurve
 · Sierpinski-Dreieck
 · Sierpinski-Dreieck 2
 · Sierpinski-Dreieck 3
 · Sierpinski-Teppich
 · Pythagoras-Baum
 · Lindenmayer-System
 · Lindenmayer-System 2
   Mathematik:
 · Funktionsplotter
 · Eratosthenes-Sieb
 · Miller-Rabin-Test
   Verschiedenes:
 · Morsezeichen-Ticker
 · Analoguhr
Scripts
Gäste
Kontakt

- Applets : Verschiedenes : Analoguhr -


Eine Analoguhr als Java-Applet.


[Eine Analoguhr als Java-Applet zum Download. Das Analog-Uhr-Applet lässt sich allerdings nur mit aktiviertem Java betrachten !]


AnalogUhr.java

import java.awt.*;
import java.applet.*;
import java.util.*;

public class AnalogUhr extends Applet {

  public void init() {
    setBackground(new Color(255,255,255));
  }

  Image buffer;
  Graphics2D gBuffer;

  Calendar date;

  int nn=125, r=100; // Zentrum und Radius

  public void paint(Graphics g) {

    // Double-Buffering
    if (buffer==null) {
      buffer=createImage(this.getSize().width, this.getSize().height);
      gBuffer=(Graphics2D)buffer.getGraphics();
    }
    gBuffer.clearRect(0,0,this.getSize().width, this.getSize().height);

    // Antialiasing
    gBuffer.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
      RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);

    gBuffer.setColor(new Color(0,0,0));
    gBuffer.drawOval(nn-2,nn-2,4,4);

    // Striche bei 3, 6, 9 und 12 Uhr
    for (int i=0;i<4;i++) {
      gBuffer.drawLine(
        nn+(int)((r-7)*Math.cos(Math.toRadians(90*i))),
        nn+(int)((r-7)*Math.sin(Math.toRadians(90*i))),
        nn+(int)(r*Math.cos(Math.toRadians(90*i))),
        nn+(int)(r*Math.sin(Math.toRadians(90*i))));
    }
    // Striche bei jeder Stunde
    for (int i=0;i<12;i++) {
      gBuffer.drawLine(
        nn+(int)((r-5)*Math.cos(Math.toRadians(30*i))),
        nn+(int)((r-5)*Math.sin(Math.toRadians(30*i))),
        nn+(int)(r*Math.cos(Math.toRadians(30*i))),
        nn+(int)(r*Math.sin(Math.toRadians(30*i))));
    }
    // Striche bei jeder Minute (optional)
    for (int i=0;i<60;i++) {
      gBuffer.drawLine(
        nn+(int)((r-2)*Math.cos(Math.toRadians(6*i))),
        nn+(int)((r-2)*Math.sin(Math.toRadians(6*i))),
        nn+(int)(r*Math.cos(Math.toRadians(6*i))),
        nn+(int)(r*Math.sin(Math.toRadians(6*i))));
    }

    date = new GregorianCalendar();

    int hours = date.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
    int minutes = date.get(Calendar.MINUTE);
    int seconds = date.get(Calendar.SECOND);

    // Stunden
    gBuffer.drawLine(
      nn,nn,nn+(int)(60*Math.cos(Math.toRadians(hours%12*30+minutes/2.0-90))),
      nn+(int)(60*Math.sin(Math.toRadians(hours%12*30+minutes/2.0-90))));

    // Minuten
    gBuffer.drawLine(
      nn,nn,nn+(int)(85*Math.cos(Math.toRadians(minutes*6-90))),
      nn+(int)(85*Math.sin(Math.toRadians(minutes*6-90))));

    // Sekunden
    gBuffer.setColor(new Color(170,170,170));
    gBuffer.drawLine(
      nn,nn,nn+(int)(90*Math.cos(Math.toRadians(seconds*6-90))),
      nn+(int)(90*Math.sin(Math.toRadians(seconds*6-90))));

    g.drawImage (buffer, 0, 0, this);

    // Verzögerung
    try {Thread.sleep(50);}
    catch (InterruptedException e) {}

    repaint();
  }

  public void update(Graphics g) {paint(g);}
}


Download  AnalogUhr.zip (ca. 3 kb)
© 2001-2004 Albert Kluge - Alle Rechte vorbehalten
Impressum | Datenschutz | Nutzung | eMail